Sancionadors

Ens correspon l’exercici de la potestat sancionadora davant de les infraccions següents:

 • Infraccions molt greus:
  • Incomplir les resolucions fermes i mesures cautelars dictades per la CNMC en l’exercici de les seves funcions en matèria de comunicacions electròniques.
  • Incomplir greument les obligacions en matèria d’accés, interconnexió i interoperabilitat a què estiguin sotmesos.
  • Incomplir greument les característiques i les condicions establertes en matèria de portabilitat.
 • Infraccions greus:
  • Negar-se a ser inspeccionat o obstruir la inspecció, o no col·laborar amb la inspecció.
  •  Incomplir de manera tardana o defectuosa les resolucions fermes o les mesures cautelars dictades per la CNMC.
  • Incomplir les obligacions en matèria d’accés, interconnexió i interoperabilitat a què estiguin sotmesos.
  •  Incomplir les obligacions en matèria d’accés, interconnexió i interoperabilitat a què estiguin sotmesos.
  • Incomplir les característiques i les condicions en matèria de portabilitat.
 • Infraccions lleus:
  • No facilitar les dades requerides per la CNMC o retardar-ne injustificadament l’aportació quan resulti exigible d’acord amb la normativa reguladora.

Últimes resolucions

Últimas 10 resoluciones de expedientes sancionadores en el ámbito telecomunicaciones
Número Nombre Fecha resolución
SNC/DTSA/162/22 USO INDEBIDO 11830
SNC/DTSA/030/23 NOTIFICACIÓN TELEDIFUSIÓN MADRID
SNC/DTSA/154/22 USO INDEBIDO 11824
SNC/DTSA/050/23 INCUMPLIMIENTO CONSERVACIÓN NUMERACIÓN
SNC/DTSA/129/22 PORTABILIDAD FIJA GRUPO DIALOGA
SNC/DTSA/109/22 OCUPACIÓN IRREGULAR SVINT
SNC/DTSA/030/23 NOTIFICACIÓN TELEDIFUSIÓN MADRID
SNC/DTSA/107/22 INCUMPLIMIENTO CONSERVACIÓN NUMERACIÓN VODAFONE
SNC/DTSA/091/22 USO INDEBIDO 902 DIALOGA
SNC/DTSA/163/22 USO INDEBIDO 118AB

Últimes 10 resolucions d’expedients sancionadors en l’àmbit de les telecomunicacions.

Expedientes en tramitación

Ver más opciones de búsqueda para estos expedientes