Supervisión e control das tarifas aeroportuarias

Informamos, tanto sobre o Documento quinquenal de Regulación Aeroportuaria (DORA) como sobre as actualizacións anuais das tarifas. Velamos por que Aena non aplique estas tarifas de forma discriminatoria.


Sobre o DORA e as súas modificacións, informamos sobre os seguintes aspectos, prestando especial atención a que a proposta que realice Aena garanta a sostibilidade da rede aeroportuaria:
·         As previsións de tráfico detalladas por aeroporto para cada ano do quinquenio de aplicación do DORA.
·         Os estándares de calidade do servizo, instrumentados a través dun número determinado de indicadores, para cada aeroporto e para cada ano do quinquenio.
·         Os investimentos previstos no quinquenio consistentes co resto do contido do DORA que dean resposta aos estándares de capacidade das infraestruturas e de calidade de servizo. Isto implica, entre outros datos, que o valor anual dos investimentos previstos no quinquenio sexa o que se inclúa na Base de Activos Regulada (BAR) de cada ano.
·         Os custos operativos e de capital anuais que se tomarán como base para o cálculo do Ingreso Máximo Anual por Pasaxeiro (IMAP), que servirá de base para a actualización das tarifas.
·         Os valores do IMAP para cada ano do quinquenio.
·         Os valores que permitan establecer os incentivos ou as penalizacións anuais pola calidade do servizo prestado e as penalizacións por atraso na execución dos investimentos planificados aplicables para a determinación do Ingreso Máximo Anual por Pasaxeiro Axustado (IMAPA) correspondente a cada exercicio.
·         Os custos por cada servizo aeroportuario básico e a contribución dos custos que se recuperan con cada tarifa á determinación do IMAP.


Por outra parte, e no que se refire ás actualizacións anuais das tarifas aeroportuarias de Aena, supervisamos que estas se axusten á porcentaxe de aplicar o ingreso máximo anual por pasaxeiro axustado (IMAPA) conforme ao previsto na Lei 18/2014. Así mesmo, declaramos a non aplicación das modificacións establecidas por Aena cando se produzan incumprindo a normativa.

Últimas resolucións

Últimas 10 resoluciones de expedientes de supervisiones de tarifas aeroportuarias
Número
Nombre
Fecha resolución

Todas las resoluciones