Coordinación coas CCAA

A Lei 1/2002 é o marco para o desenvolvemento das competencias executivas do Estado e as CCAA asociadas, exclusivamente, coas condutas prohibidas (acordos, abusos e competencia desleal). [1]


Establece os mecanismos de coordinación e colaboración necesarios, entre as distintas administracións, co obxectivo de concentrar as actividades desenvolvidas por cada unha, evitando a duplicación de esforzos e accións diverxentes co obxectivo único e común de lograr a maior eficacia na defensa da libre competencia.

 

Corresponde ao Estado a competencia lexislativa e todas aquelas actuacións executivas en relación con aquelas prácticas que poidan alterar a libre competencia no ámbito supraautonómico ou no conxunto do mercado nacional. Así como a competencia relativa a condutas que poidan atentar contra a unidade de mercado nacional ou contra principios recoñecidos na Constitución, tales como o establecemento dun equilibrio económico adecuado e xusto entre as diversas partes do territorio español, a liberdade de circulación e establecemento das persoas e a libre circulación de bens en todo o territorio nacional ou a igualdade de todos os españois no exercicio dos dereitos e no cumprimento dos deberes constitucionais.

A competencia obxectiva atribuíble ás Comunidades Autónomas está limitada a aquelas actuacións executivas que deban realizarse no territorio de cada comunidade e que non afecten o mercado supraautonómico.

As competencias para tramitar os expedientes son excluíntes. Por iso, cando existe discordancia entre autoridades sobre quen é a competente para coñecer do caso, calquera das autoridades en conflito pode solicitar a convocatoria da Xunta Consultiva en materia de conflitos, que está obrigada a emitir o correspondente informe, non vinculante, no prazo de quince días, e pode, se é o caso, considerar o correspondente conflito de competencia ante o Tribunal Constitucional.

 

 

 

Informes de la Junta Consultiva de Competencia

 

 

Mapa de España

GaliciaPaís VascoAragónCataluñaCastilla LeónExtremaduraAndalucíaMurciaComunidad ValencianaCanarias

 


[1] exclúese o control das concentracións económicas e o control das axudas públicas que poidan afectar a competencia así como a aplicación en España das regras do actual Tratado Fundacional da Unión Europea.