Àmbits d’actuació

La CNMC ejerce su labor de supervisión, análisis y regulación de la competencia efectiva actuando sobre múltiples ámbitos y mercados.

 

Audiovisual

Supervisem el correcte funcionament del mercat de comunicació audiovisual

 

Competència

Preservem i garantim l’existència d’una competència efectiva en els mercats en l’àmbit nacional, fonamental  per al funcionament correcte d’una economia de mercat i per al benestar dels consumidors.

 

Energia

Defensem la competència efectiva, l’objectivitat i la transparència en el funcionament dels sistemes energètics, en benefici dels consumidors i els agents que operen en aquests sectors.

 

Postal

Treballem per garantir, preservar i promoure el correcte funcionament del sector postal en benefici dels consumidors i usuaris.

 

Promoció de la competència

Promocionem la competència i la regulació econòmica eficient a través de la formació i de la divulgació. Per a això, elaborem estudis, informes sobre normativa, guies i recomanacions. Proposem en legitimació activa la remoció de barreres a la competència efectiva en els mercats que s’instauren a través de normes.

 

Telecomunicacions

Garantim el correcte funcionament dels mercats de comunicacions electròniques a través de l’establiment i la supervisió del compliment de les obligacions pels operadors i la resolució dels conflictes entre els agents en el mercat.

 

Transport

Fomentem el correcte funcionament dels mercats aeroportuari i ferroviari mitjançant la supervisió de les condicions d’accés a les infraestructures, en particular, les tarifes aeroportuàries i els cànons ferroviaris.

 

Unitat de mercat

Garantim el lliure accés, l’exercici i l’expansió de les activitats econòmiques a tot el territori nacional i vetllem perquè la supervisió sigui adequada.