Audiovisual

Supervisamos o correcto funcionamento do mercado de comunicación audiovisual

Funcións

Control de Contidos

Supervisamos a adecuación dos contidos audiovisuais á normativa en materia de protección de menores, publicidade e accesibilidade.

Promoción de obra europea

Controlamos o cumprimento, por parte dos prestadores de servizos de comunicación audiovisual, da obriga de financiamento anticipado e da emisión de obras europeas.

Misión de servizo público-CRTVE

Vixiamos o cumprimento da misión de servizo público encomendada a CRTVE, así como a adecuación dos recursos públicos asignados para iso.

Informes e consultas

Elaboramos informes sobre proxectos normativos e resolvemos consultas reguladoras formuladas polos axentes.

Conflitos

Resolvemos conflitos entre os axentes que interveñen nos mercados de comunicación audiovisual, aqueles relacionados coa cesión de canles de radio e televisión, e acceso a estadios e recintos deportivos.

Sancionadores e denuncias arquivadas

Resolvemos expedientes sancionadores e denuncias relacionadas con infraccións da normativa.

Requirimentos

Requirimos aos prestadores de servizos de comunicación audiovisual o cesamento de prácticas que vulneran a normativa.

Cooperación con CC. AA.

Consideramos esencial reforzar e dinamizar a colaboración coas distintas autoridades que ostentan competencias na área audiovisual no ámbito autonómico.

Actividade internacional

Participamos activamente nos distintos foros internacionais (European Regulators Group for Audiovisual Media Service, Mediterranean Network of Regulatory Authorities, Conferencia Ibérica de Consellos do Audiovisual , Plataforma de Reguladores do Sector Audiovisual de Iberoamérica)

Actividade

Servizos á súa disposición

Síguenos por RSS

Engade o noso feed da audiovisual ao teu servizo favorito.